Strona główna BIP

Strona szkoły w BIP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Spis treści

Wyszukiwarka


Informacje o szkole

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: ponadpodstawowa – liceum ogólnokształcące

Dyrekcja

Dyrektor: dr Jacek Pruciak
Wicedyrektor: mgr Anastazja Nędzi, dr Małgorzata Matyja

Adres

ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 2517 334; +48 500 815 875
E-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl

Strona internetowa: www.nasza-szkola.pl

NIP: 634-18-90-216
REGON: 000722420

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e PUAP: IILOKatowice/SkrytkaESP

Użyj Elektronicznej Skrzynki Podawczej, by przesłać do jednostki korespondencję drogą elektroniczną.

Dane redakcji strony BIP II LO

Redaktorzy: dr Wojciech Rusinek, mgr Henryk Szantula
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
Adres: ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
woj. śląskie, powiat: Miasto Katowice
Telefon: (32) 2517 334; +48 500 815 875
E-mail: rusinek.wojciech@lo2katowice.edu.pl

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 23.07.2014: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 21.11.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 24.11.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 04.01.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 03.09.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 22.10.2019: W. Rusinek

Powrót do początku

Dokumenty

Dokument otwiera się po wybraniu odpowiedniej pozycji:

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanową VII rozdział Statutu Szkoły.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wyjść

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego

Procedura składania wniosku o przeprowadzenie ankiety na terenie szkoły
1. Student powinien zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły i dołączyć ankietę do wglądu, przedstawić cel przeprowadzenia ankiety.
2. Opiekun naukowy studenta powinien poprzeć studenta. W piśmie przewodnim powinny znaleźć się: pieczątka uczelni, podpis opiekuna, podpis studenta.
3. Pismo wraz z ankietą w załączniku student składa w sekretariacie szkoły.
4. Ankiety przeprowadzamy wśród uczniów pełnoletnich, a wśród niepełnoletnich za zgodą rodziców, co może wydłużyć okres oczekiwania na przeprowadzenie ankiety.
5. Student otrzymuje odpowiedź dotyczącą zgody na przeprowadzenie ankiety w ciągu 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły.

Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
 • Przeprowadzenie egzaminów maturalnych.
 • Realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
 • Zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 • Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
 • Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
 • Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter szkoły:  publiczna
Typ szkoły: ponadpodstawowa – liceum ogólnokształcące
Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący szkołę: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dyrektor: dr Jacek Pruciak
Wicedyrektor: mgr Anastazja Nędzi, dr Małgorzata Matyja
Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Bujak, mgr Magdalena Czaja                            Sekretariat: mgr Sylwia Kokot, mgr Tomasz Sochacki, mgr Piotr Sywak

Inspektor Ochrony Danych: Agata Krystek Jadwiżuk; e-mail: iod.akrystek@cuw.katowice.pl;

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S.Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 21.11.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 21.11.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 22.10.2019: W. Rusinek

Powrót do początku

Struktura organizacyjna

Organami II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Majątek szkoły i sprawozdania finansowe

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Głowackiego 6 o powierzchni 8969m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 32/1 zapisana w księdze wieczystej KW 33412, zaznaczona na mapie 29 (obręb Śródmieście-Załęże), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 3 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 8800,5 m2 i kubaturze 32593,05 m3, boisko szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.
 • Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego II LO:

Treść ogłoszenia: ogłoszenie

Wykaz zbędnych składników: załącznik nr 1, załącznik nr 2

Wniosek o nieodpłatne przekazanie: zal.2 wniosek-nieodpłatne

Wniosek o sprzedaż: zal.3 wniosek-sprzedaz

Baza szkoły

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia biologiczna: 2
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Laboratorium chemiczne: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Pracownia komputerowa: 2
 • Pracownia matematyczna: 2
 • Pracownia języka polskiego: 4
 • Pracownia języków obcych: 6
 • Pracownia historyczna: 2
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna : 5
 • Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne: 1
 • Basen: 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 2

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Aktualizacja informacji 22.10.2019: W. Rusinek

Powrót do początku

Rejestry, ewidencja, archiwa

W  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencja akt osobowych pracowników
 • księga kontroli
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi inwentarzowe
 • księga kontroli sanitarnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych i remontów
 • księga zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr stypendiów socjalnych
 • rejestr protokołów pokontrolnych
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • szkolne archiwum

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w dokumentach prowadzonych w  formie ewidencji i rejestrów przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29) dane zgromadzone w rejestrach publicznych prowadzonych przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, natomiast wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych oraz jest zobowiązany do ich zabezpieczenia otrzymanych danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem ich niezgodnie z celem, dla którego zostały uzyskane.

Sposoby i zasady dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Uzupełnienie informacji 22.10.2019 W. Rusinek

Powrót do początku

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.

Dyrektor Liceum przyjmuje petentów w poniedziałki i środy w godz. 14:00 –15:00.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres:
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Duplikaty legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 • 1 aktualną fotografię legitymacyjną.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  „Duplikaty legitymacji”
64 1020 2313 0000 3402 0515 7294
PKO BP o\Katowice
tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

 • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
 • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  „Duplikaty świadectw ”
64 1020 2313 0000 3402 0515 7294
PKO BP o\Katowice
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. Id)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania ze strony OKE Jaworzno.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Aktualizacja informacji 18.08.2015: W. Rusinek

Powrót do początku

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2. Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
3. Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem linku: http://www.nasza-szkola.pl/rekrutacja-spis-tresci/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji uczniów

do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34, adres e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie rekrutacji do szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.

 5. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawnych lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.

 6. Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia do szkoły i świadczenia przez administratora usług.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku uczniów nieprzyjętych przez okres roku chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.

 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 12. Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: P. Raczyński
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Aktualizacja informacji: 19.06.2018 W. Rusinek

Aktualizacja informacji: 30.06.2019 W. Rusinek

Powrót do początku

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru
Wynik konkursu na stanowisko głównego księgowego: informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 02.11.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 02.11.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): ogłoszenie o naborze


Wytworzenie informacji 20.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego – informacja o wynikach poprzedniego naboru z dn. 9.10.2016

Informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 20.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): ogłoszenie o naborze

Wytworzenie informacji 09.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 09.10.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego – informacja o wynikach poprzedniego naboru

Informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 29.09.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 29.09.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): Glowny_ksieg_ogloszenie

Wytworzenie informacji 18.09.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 18.09.2016: W. Rusinek

Oferta pracy – ratownik wodny pływalni

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach zatrudni ratownika szkolnej pływalni.

Praca w wymiarze 1/2 etatu.

Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły, pod adresem: Katowice, ul. Głowackiego 6 (wejście od ul. Kilińskiego, II piętro).

Wytworzenie informacji 15.05.2014: J. Szmidt
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 18.08.2015: W. Rusinek

Powrót do początku

Aktualne przetargi

Budowa i modernizacja boiska

Dyrekcja II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8157-2014 na „Budowę i modernizację boiska”.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: J. Szmidt
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Ewaluacja

Raport z ewaluacji całościowej:  Efekty przeprowadzonej w dniach 3 – 5 i 11 – 12  stycznia 2012 r. znajduje się pod adresem: www.npseo.pl/action/raports

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Kontrole

 • 11.02.2013 r. – Kontrola z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Użytkowanie obiektu w związku z akcją Bezpieczne Ferie
 • 08.03.2013 r. – Kontrola Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu, Kontrola przyłącza gazu po zdemontowanym gazomierzu
 • 28.03.2013 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – kontrola kompleksowa
 • 03.06.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organizacja zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć
 • 01.07.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 26.09.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Badanie skargi
 • 30.10. 2013r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 17.12.2013r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć
 • 03.01.2014 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej
 • 14.05.2014 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pobranie próbek wody z basenu, kontrola sanitarna
 • 02.06.2014 r. – Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe
 •  18 stycznia 2018 – Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o zaświadczenie i o wpis do rejestru stołówki szkolnej
 • 24 stycznia 2018 – Obserwacja etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii
 • 24 kwietnia 2018 – Narada z Dyrektorami Szkół i Placówek
 • 23 sierpnia 2018 – Urząd Miasta Katowice, Koszty ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice
 • 19 września 2018 – Pobranie do badań laboratoryjnych próbek wody z pływalni
 • 29 października 2018 – Kontrola sanitarna pływalni
 • 13 grudnia 2018 – Kontrola prowadzenia wewnętrznej oceny jakości wody na pływalni przez zarządzającego
 • 21 maja 2019 – Obserwacja przebiegu Egzaminu Maturalnego w nowej formule

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Uzupełnienie informacji 22.10.2019 W. Rusinek

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Dokument zawierający informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego: otwórz plik.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego: pobierz formularz.

Informacja dotycząca danych osobowych

Inspektor danych osobowych:

Agata Krystek-Jadwiżuk  e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32/ 606 13 23

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 / 606 13 23.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą szkoły; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 8. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach www szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona www.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34, adres e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu rozpoczyna się w momencie wejścia na teren II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczącą monitoringu jest Prawo oświatowe art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren zewnętrzny wokół placówki, w tym parking, zewnętrzne boiska sportowe, wejścia do placówki, korytarze szkolne w tym na obiektach sportowych, klatki schodowe.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki tablice informacyjne.
 6. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane na nowo.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, (policja, prokuratora, sądy) w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu. Szczegóły takiego dostępu i wglądu zawarte są w regulaminie monitoringu wizyjnego dostępne w sekretariacie.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na stronie szkoły
na Facebook’u w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook’u stronę tj. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego
  i unijnego.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  – kontaktu za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
  – przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji
  o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  – analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania.
  W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

 2. Odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji
  i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

 3. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca
  z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów
  i oprogramowania IT itp.).

 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 5. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca opieki stomatologicznej w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Dokument: klauzula.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFSS

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFSS

Oświadczenie o kwocie wolnej od podatku

Zgoda na przetwarzanie danych

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Udostępnienie informacji: 7.05.2018 W. Rusinek

Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony

Układ strony

Stronę otwiera spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

Przeglądanie strony

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

Powrót do Spisu treści

Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

Przeglądanie załączonych dokumentów

Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Adobe Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

Wyszukiwanie informacji

Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

Rejestr zmian

Wszelkie zmiany na stronie BIP II LO odnotowywane są w sekcji Historia zmian.

Powrót do początku

Historia zmian

 • 23.07.2014: aktualizacja danych po kontroli Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno-kadrowych: W. Rusinek.
 • 17.09.2014: wprowadzenie odnośnika do strony BIP: W. Rusinek.

Wytworzenie informacji 23.07.2014: W.Rusinek
Udostępnienie informacji 23.07.2014: W.Rusinek
Aktualizacja informacji 17.09.2014: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 18.09.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 29.09.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 09.10.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 02.11.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 07.06.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 21.11.2017: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 11.06.2017: W. Rusinek

Aktualizacja informacji: 30.06.2019 W. Rusinek

Powrót do początku