Strona główna BIP

Strona szkoły w BIP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Spis treści

Informacje o szkole

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: ponadgimnazjalna – liceum ogólnokształcące

Dyrekcja

Dyrektor: dr Jacek Pruciak
Wicedyrektor: mgr Anastazja Nędzi, dr Małgorzata Matyja

Adres

ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
woj. śląskie, powiat Miasto Katowice

Dane kontaktowe

Telefon: (32) 2517 334
Faks: (32) 2512 255
E-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl, biuro@nasza-szkola.pl

Strona internetowa: www.nasza-szkola.pl

NIP: 634-18-90-216
REGON: 000722420

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e PUAP: IILOKatowice/SkrytkaESP

Użyj Elektronicznej Skrzynki Podawczej, by przesłać do jednostki korespondencję drogą elektroniczną.

 

Dane redakcji strony BIP II LO

Redaktorzy: dr Wojciech Rusinek, mgr Henryk Szantula
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
Adres: ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
woj. śląskie, powiat: Miasto Katowice
Telefon: (32) 2517 334
Faks: (32) 2512 255
E-mail: rusinek.wojciech@lo2katowice.edu.pl

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 23.07.2014: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 21.11.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 24.11.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 04.01.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 03.09.2018: W. Rusinek

 

Powrót do początku

Dokumenty

Dokument otwiera się po wybraniu odpowiedniej pozycji:

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanową VII rozdział Statutu Szkoły.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wyjść

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Procedura składania wniosku o przeprowadzenie ankiety na terenie szkoły
1. Student powinien zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły i dołączyć ankietę do wglądu, przedstawić cel przeprowadzenia ankiety.
2. Opiekun naukowy studenta powinien poprzeć studenta. W piśmie przewodnim powinny znaleźć się: pieczątka uczelni, podpis opiekuna, podpis studenta.
3. Pismo wraz z ankietą w załączniku student składa w sekretariacie szkoły.
4. Ankiety przeprowadzamy wśród uczniów pełnoletnich, a wśród niepełnoletnich za zgodą rodziców, co może wydłużyć okres oczekiwania na przeprowadzenie ankiety.
5. Student otrzymuje odpowiedź dotyczącą zgody na przeprowadzenie ankiety w ciągu 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły.

Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

 • Zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 • Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
 • Przeprowadzenie egzaminów maturalnych.
 • Realizację przyjętego szkolnego zestawu programów.
 • Zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 • Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
 • Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
 • Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter szkoły:  publiczna
Typ szkoły: ponadgimnazjalna – liceum ogólnokształcące
Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Katowice
Organ nadzorujący szkołę: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dyrektor: dr Jacek Pruciak
Wicedyrektor: mgr Anastazja Nędzi, dr Małgorzata Matyja
Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Bujak, mgr Magdalena Czaja                                                                                                                                                Psycholog szkolny: mgr Aleksandra Halkiewicz                                                                                                                                                                          Sekretariat: mgr Sylwia Kokot, mgr Tomasz Sochacki

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S.Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 21.11.2018: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 21.11.2018: W. Rusinek

Powrót do początku

Struktura organizacyjna

Organami II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Majątek szkoły

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Głowackiego 6 o powierzchni 8969m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 32/1 zapisana w księdze wieczystej KW 33412, zaznaczona na mapie 29 (obręb Śródmieście-Załęże), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 3 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 8800,5 m2 i kubaturze 32593,05 m3, boisko szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego II LO:

Treść ogłoszenia: ogłoszenie

Wykaz zbędnych składników: załącznik nr 1, załącznik nr 2

Wniosek o nieodpłatne przekazanie: zal.2 wniosek-nieodpłatne

Wniosek o sprzedaż: zal.3 wniosek-sprzedaz

 

Baza szkoły

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia biologiczna: 2
 • Pracownia chemiczna: 1
 • Laboratorium chemiczne: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia matematyczna: 2
 • Pracownia języka polskiego: 2
 • Pracownia języków obcych: 6
 • Pracownia historyczna: 2
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna : 4
 • Basen: 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Rejestry, ewidencja, archiwa

W  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencja akt osobowych pracowników
 • księga kontroli
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi inwentarzowe
 • księga kontroli sanitarnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych i remontów
 • księga zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr stypendiów socjalnych
 • rejestr protokołów pokontrolnych
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • szkolne archiwum

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.

Dyrektor Liceum przyjmuje petentów w poniedziałki i środy w godz. 14:00 –15:00.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres:
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice

 

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Duplikaty legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

 • 1 aktualną fotografię legitymacyjną.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  „Duplikaty legitymacji”
64 1020 2313 0000 3402 0515 7294
PKO BP o\Katowice
tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

 • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
 • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  „Duplikaty świadectw ”
64 1020 2313 0000 3402 0515 7294
PKO BP o\Katowice
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. Id)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania ze strony OKE Jaworzno.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Aktualizacja informacji 18.08.2015: W. Rusinek

Powrót do początku

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2. Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
3. Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem linku: http://www.nasza-szkola.pl/rekrutacja-spis-tresci/

Wytworzenie informacji 15.05.2014: P. Raczyński
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Aktualizacja informacji: 19.06.2018 W. Rusinek

Powrót do początku

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru
Wynik konkursu na stanowisko głównego księgowego: informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 02.11.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 02.11.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): ogłoszenie o naborze


Wytworzenie informacji 20.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego – informacja o wynikach poprzedniego naboru z dn. 9.10.2016

Informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 20.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): ogłoszenie o naborze

Wytworzenie informacji 09.10.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 09.10.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego – informacja o wynikach poprzedniego naboru

Informacja o wynikach naboru

Wytworzenie informacji 29.09.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 29.09.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Szczegółowy oferty (wymagania, zakres, warunki, informacje dodatkowe): Glowny_ksieg_ogloszenie

Wytworzenie informacji 18.09.2016: J. Mol
Udostępnienie informacji 18.09.2016: W. Rusinek

 

Oferta pracy – ratownik wodny pływalni

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach zatrudni ratownika szkolnej pływalni.

Praca w wymiarze 1/2 etatu.

Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły, pod adresem: Katowice, ul. Głowackiego 6 (wejście od ul. Kilińskiego, II piętro).

Wytworzenie informacji 15.05.2014: J. Szmidt
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Aktualizacja informacji 18.08.2015: W. Rusinek

Powrót do początku

Aktualne przetargi

Budowa i modernizacja boiska

Dyrekcja II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8157-2014 na „Budowę i modernizację boiska”.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: J. Szmidt
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Ewaluacja

Raport z ewaluacji całościowej:  Efekty przeprowadzonej w dniach 3 – 5 i 11 – 12  stycznia 2012 r. znajduje się pod adresem: www.npseo.pl/action/raports

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Kontrole

 • 11.02.2013 r. – Kontrola z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Użytkowanie obiektu w związku z akcją Bezpieczne Ferie
 • 08.03.2013 r. – Kontrola Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu, Kontrola przyłącza gazu po zdemontowanym gazomierzu
 • 28.03.2013 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – kontrola kompleksowa
 • 03.06.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organizacja zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć
 • 01.07.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Obserwacja Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 26.09.2013 r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Badanie skargi
 • 30.10. 2013r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 17.12.2013r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć
 • 03.01.2014r. – Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej
 • 14.05.2014 r. – Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Pobranie próbek wody z basenu, kontrola sanitarna
 • 02.06.2014 r. – Kontrola Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno – kadrowe

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula

Powrót do początku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFSS

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFSS

Oświadczenie o kwocie wolnej od podatku

Zgoda na przetwarzanie danych

Wytworzenie informacji 15.05.2014: S. Kokot
Udostępnienie informacji 15.05.2014: H. Szantula
Udostępnienie informacji: 7.05.2018 W. Rusinek

Powrót do początku

Instrukcja obsługi strony

Układ strony

Stronę otwiera spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

Przeglądanie strony

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

Powrót do Spisu treści

Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

Przeglądanie załączonych dokumentów

Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Adobe Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

Wyszukiwanie informacji

Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

Rejestr zmian

Wszelkie zmiany na stronie BIP II LO odnotowywane są w sekcji Historia zmian.

Powrót do początku

Historia zmian

 • 23.07.2014: aktualizacja danych po kontroli Urzędu Miasta w Katowicach, Wydziału Audytu i Kontroli dot. realizacji planu dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno-kadrowych: W. Rusinek.
 • 17.09.2014: wprowadzenie odnośnika do strony BIP: W. Rusinek.

Wytworzenie informacji 23.07.2014: W.Rusinek
Udostępnienie informacji 23.07.2014: W.Rusinek
Aktualizacja informacji 17.09.2014: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 18.09.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 29.09.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 09.10.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 21.10.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 02.11.2016: W. Rusinek
Udostępnienie informacji 07.06.2017: W. Rusinek
Aktualizacja informacji 21.11.2017: W. Rusinek

Aktualizacja informacji 11.06.2017: W. Rusinek

 

Powrót do początku