Inspektor danych osobowych

Agata Krystek-Jadwiżuk  e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 357 08 56

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy
  ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 / 357 08 56.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą szkoły; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane
  są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa
  na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający
  z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach www szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona www.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34, adres e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 357 08 56 .
 2. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu rozpoczyna się w momencie wejścia na teren II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczącą monitoringu jest Prawo oświatowe art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren zewnętrzny wokół placówki, w tym parking, zewnętrzne boiska sportowe, wejścia do placówki, korytarze szkolne w tym na obiektach sportowych, klatki schodowe.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki tablice informacyjne.
 6. Pani/Pana dane osobowe rejestrowane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane na nowo.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, (policja, prokuratora, sądy) w ramach prowadzonego przez siebie postępowania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, (poza Unię Europejską) i organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu. Szczegóły takiego dostępu i wglądu zawarte są w regulaminie monitoringu wizyjnego dostępne w sekretariacie.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.