Regulamin rekrutacji

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkoły podstawowej

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I na rok szkolny 2019/2020.
 3. Ustawa Prawo Oświatowe dnia 14 grudnia 2016 r.

Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. Marii Konopnickiej w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Rekrutacja do liceum jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.
 3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, które należy wpisać w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej (wstepnej). Kandydatów do tego oddziału obowiązuje przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych.
 5. Kandydat wprowadza podanie przez system rekrutacji elektronicznej oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 6. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału II Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów w rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 8. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły w terminie określonym
  w harmonogramie rekrutacji potwierdza wolę uczęszczania do liceum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także innych wymaganych przez szkołę dokumentów. Nie dostarczenie przez kandydata w określonym terminie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne
  z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. Wyniki rekrutacji ogłasza  się poprzez wywieszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną
  w trakcie rekrutacji dokumentację. W wyniku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).
 11. Przydział uczniów przyjętych do oddziałów nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu sierpnia 2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w szkole.