Poznaj szczegóły rekrutacji do II LO na rok szkolny 2021/2022:

Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz załącznikami można składać w formie papierowej w szkole lub formie elektronicznej TYLKO I WYŁĄCZNIE na adres rekrutacja@lo2katowice.edu.pl

System elektronicznej rekrutacji – dostępny od 17.05.2021 r. – https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Tydzień Otwarty Konopnickiej

Folder promocyjny szkoły

Planowane oddziały

Regulamin rekrutacji

Kryteria punktacji

Terminarz rekrutacji

Oddział dwujęzyczny – klasa wstępna z językiem hiszpańskim

Opis szkoły

Opisy oddziałów

Na każde pytanie odpowiemy:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34, adres e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie rekrutacji do szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.
 5. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawnych lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.
 6. Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia do szkoły i świadczenia przez administratora usług.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku uczniów nieprzyjętych przez okres roku chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 12. Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.