26 października 2018 roku odbyły się w szkole uroczyste obchody 70-lecia. Z tej okazji przygotowana została okolicznościowa publikacja podsumowująca siedem dekad Konopy:

„KURIER JUBILEUSZOWY” 2018, NR 1 (2).

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Historia
Liceum powstało w 1948 roku na bazie Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej, która funkcjonowała od 1922 roku z przerwą w czasie okupacji.

Liceum kształtuje osobowość, zachowania i postawy wychowanków w oparciu o system wartości i ideałów, akceptowanych przez rodziców, szkołę i środowisko, przygotowuje ich do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu regionu i poza regionem (misja liceum).

Do tradycji liceum należy, że uczęszczają do niego dzieci absolwentów, a babcie przyprowadzają swoich wnuków. Świadczy to o tym, że szkoła związana jest ze środowiskiem lokalnym i ugruntowała mocno swoją pozycję znajdując się w czołówce liceów w regionie. Liceum posiada swój sztandar oraz hymn, do którego słowa i muzykę napisali uczniowie (1976 r.).
Jest szkołą, w której uczniowie już w latach siedemdziesiątych mieli nowoczesną pracownię językową i uczyli się języka angielskiego w zakresie poszerzonym lub uczyli się w klasach o profilach matematyczno-fizycznych i biologiczno- chemicznych.

Dzięki staraniom dyrektora liceum i rodziców szkoła wybudowała basen i drugą salę gimnastyczną.

W grudniu 1993 roku w liceum otwarta została pierwsza pracownia komputerowa dla uczniów szkół średnich w Katowicach Od 1994 roku liceum należy do szkół stowarzyszonych przy PK UNESCO.

Daje to możliwość uczestniczenia w wielu programach i projektach międzynarodowych, np. The Baltic Sea Project, Phenological Studies, Bird Counting, Environmental History. Właśnie dlatego liceum odnosi szczególne sukcesy w edukacji ekologicznej i biologicznej młodzieży. Każdego roku młodzież naszego liceum uczestniczy w krajowych obozach językowych organizowanych przez UNESCO.

Liceum uczestniczy w wymianie młodzieży. Nasi uczniowie wyjeżdżają do Szwecji, Finlandii, Niemiec, Danii, Egiptu, Hiszpanii. Przygotowują projekty i prezentacje na konferencje i warsztaty międzynarodowe, które sami przedstawiają.

Na szczególną uwagę zasługuje powstanie w 1994 roku jedynego w kraju, Fan Klubu Jerzego Dudy Gracza, współpraca z profesorem, rozszerzenie edukacji humanistycznej i uczestniczenie młodzieży w ważnych wydarzeniach kulturalnych regionu i kraju wraz z profesorem do 2004 roku.

Uczniowie liceum wydają na bardzo wysokim poziomie, wielokrotnie nagradzaną, gazetkę szkolną „RzeczNiepospolitą” i czasopismo „E’vviva I’arte”, która jest jedyną młodzieżową gazetką kulturalną w regionie.

Tradycją szkoły jest organizowanie cyklicznych spotkań ze znaczącymi postaciami w regionie i w kraju: ludźmi kultury, polityki, naukowcami, pisarzami i poetami.
W 1998 roku liceum obchodziło jubileusz 50- lecia istnienia, na który przybyło prawie 2000 absolwentów z wszystkich zakątków świata. Z tej okazji wydana została pierwsza monografia liceum oraz plakat przedstawiający prace znanych artystów plastyków absolwentów szkoły. Liceum wydało także dwa tomiki wierszy swoich uczniów i absolwentów.

Absolwenci i uczniowie liceum cenią sobie wypracowane metody pracy z uczniami, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania, pozycję szkoły w regionie i w mieście. W roku szkolnym 2005/2006 dzięki staraniom dyrektora i przychylności władz miasta Katowice liceum wprowadza klasę dwujęzyczną z języka hiszpańskiego z klasę zerową.

Kalendarium

1911

 • Budynek zostaje oddany do użytku szkolnego. Powstaje w nim powszechna szkoła niemiecka (Kleistschule).

1922

 • Rozpoczyna działalność Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Marii Konopnickiej, jej rektorem zostaje Józef Cieślik.

1945

 • Ponownie zostaje otwarta Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Marii Konopnickiej z kierownikiem Emilem Kujawskim na czele.

1948

 • Przekształcenie szkoły publicznej w Ogólnokształcącą Szkołę Żeńską Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Marii Konopnickiej, której dyrektorem jest dalej Emil Kujawski.

1949

 • Przełożoną szkoły zostaje mgr Irena Wojciechowska.

1952

 • Szkoła przyjmuje nazwę IV Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, funkcje dyrektora obejmuje dr Aniela Gralakowa.

1953

 • Utworzono klasy koedukacyjne.

1954

 • Funkcję dyrektora liceum pełni mgr Maria Greszczukowa.

1958

 • Dyrektorem szkoły, która jest typową „jedenastolatką” o nazwie Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach, zostaje dr Michał Nowakowski.

1960

 • Po nieoczekiwanej śmierci dyr. Nowakowskiego tymczasowo obowiązki dyrektora pełni mgr Stefania Thallowa, od września dyrektorem zostaje mgr Zygmunt Surowiak. Grono Pedagogiczne liczy 19 osób. Także w tym roku samodzielny byt rozpoczyna Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickej.

1962

 • Szkoła przyjmuje nazwę II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

1963

 • W liceum wprowadza się klasy eksperymentalne z poszerzonym programem języka angielskiego. Nauczanie języka angielskiego w poszerzonym zakresie prowadzone jest do dziś. Odtąd liceum nasze postrzegane jest jako szkoła humanistyczna, nastawiona na naukę języków obcych. Także od tego czasu liceum nasze należy do szkół wiodących w Katowicach. Istniejąca w szkole 12 Katowicka Drużyna Harcerska im. Bohaterów Wieży Spadochronowej otrzymuje sztandar ufundowany przez Dyrekcję Liceum i Komitet Rodzicielski.

1967

 • Z okazji 125-lecia urodzin Marii Konopnickiej zakład opiekuńczy funduje szkole sztandar.

1969

 • Obowiązki dyrektora przejmuje mgr Wacław Frankowski.

1972

 • Na stanowisko dyrektora powołana zostaje mgr Stefania Izydorczyk.

1973

 • Założono Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny PTTK. W latach 80. klub został nazwany „Arkadia”.

1975

 • XVI Drużyna HSPS IX Szczepu „Orląt Sląskich” otrzymuje tytuł drużyny sztandarowej.

1976

 • Powstaje hymn szkoły.

1977

 • Oddano do użytku nowy kompleks sportowy- salę gimnastyczną i basen pływacki.

1991

 • W wyniku konkursu, dyrektorem liceum zostaje mgr Iwona Sienkiewicz-Zychla, która po dwóch latach rezygnuje z funkcji.

1993

 • Funkcję dyrektora obejmuje mgr Maria Szweda. Powstaje Szkolny Klub Ekologiczny „Demeter”.

1994

 • W liceum odbywa się wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
 • Liceum zostaje przyjęte do Szkół Stowarzyszonych przy PK UNESCO.
 • Powstaje pracownia komputerowa z programem autorskim z informatyki,
 • Założony zostaje Fanklub Jerzego Dudy-Gracza.

1995

 • Liceum uczestniczyło w obchodach 10- lecia istnienia Teatru Witkacego w Zakopanym.
 • Delegacja liceum wzięła udział w Regionalnym Zjezdzie Szkół imienia Marii Konopnickiej.
 • Odbyła się pierwsza zagraniczna wycieczka licealistów do Danii.
 • Maturzyści wzięli udział w wyjazdowych rekolekcjach.

1996

 • Odbyły się wyjazdy ekologiczne do Finlandii oraz Szwecji.
 • Kurator Anton Romaniuk z Kijowa odwiedził liceum.
 • Powołana została w liceum Państwowa Komisja Egzaminacyjna przy Kuratorze Oświaty (dwa lata).
 • Zakończony został remont kapitalny budynku (szkody górnicze).

1997

 • Dyrektor liceum Mgr M. Szweda zorganizowała robocze spotkanie dyrektorów szkół licealnych z udziałem ks. arcybiskupa D. Zimonia dotyczącego problemów edukacji w regionie.
 • Uczniowie wyjechali do Danii, Francji oraz Szwecji.
 • Odbyła się wycieczka uczniów do Lwowa, i złożenie kwiatów na grobie M. Konopnickiej.
 • Liceum współorganizowało Salon Literacki w Miejskim Domu Kultury na Koszutce.

1998

 • Uczniowie wyjechali z opiekunami do Szkocji i Wiednia.
 • Absolwenci i dyrekcja liceum zorganizowali obchody jubileuszowe
  50- lecia istnienia liceum.
 • W liceum odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Katowicach, której przewodniczył Jerzy Dolinkiewicz.

1999

 • dyr M. Szweda uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji w Rytrze koło Nowego Sącza, temat konferencji „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole”.
 • Fanklub Jerzego Dudy-Gracza obchodził piątą rocznicę działalności.
 • Odbyły się wycieczki uczniów do Londynu i Szwecji.
 • W liceum spotkały się Szkolne Kluby Europejskie szkół średnich.
 • Uczniowie uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika W. Korfantego w Katowicach.
 • Społeczność liceum spotkała się z arcybiskupem Damianem Zimoniem.
 • delegacja młodzieży i nauczycieli wzięła udział w warsztatach w Sonnenbergu w Niemczech.

2000

 • Liceum otrzymało nagrodę za najlepiej prowadzona działalność ekologiczną w województwie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Odbył się pierwszy bal szkolny w stylu lat 60.
 • Wraz z Biblioteką śląską liceum współorganizowało Dzień Irlandii czyli śląskiego świętego Patryka.
 • Dyrektor, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w jubileuszu 60 lecia urodzin Jerzego Dudy-Gracza.
 • Delegacja liceum uczestniczyła w EXPO 2000 w Hannoverze, w Niemczech.
 • Uczniowie zorganizowali w szkole Dzień Wiedźmina.

2001

 • Liceum brało udział w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy.
 • Po raz drugi szkoła współorganizowała z Biblioteką śląską śląskiego
  świętego Patryka.
 • Odbyło się spotkanie z rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach
  z prof. J. Wojtyłą.

2002

 • Delegacja liceum uczestniczyła w Konsekracji i Wprowadzeniu w Urząd Zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Biskupa Tadeusza Szurmana.
 • Liceum otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół średnich organizowanym przez miesięcznik Perspektywy.
 • Młodzież wyjechała do Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz na konferencję do Sonnenbergu w Niemczech.
 • Uczniowie i nauczyciele liceum brali udział w rekolekcjach wielkopostnych z udziałem Jerzego Dudy-Gracza.
 • Dyrektor Maria Szweda uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • W szkole powstała klasa sportowo – pływacka.
 • Młodzież brała udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekologicznej w Petersburgu.
 • Został wprowadzony trzeci język obcy jako język obowiązkowy w klasach humanistycznych (hiszpański, rosyjski).

2003

 • Zorganizowano międzyszkolny konkurs na wywiad prasowy, radiowy i telewizyjny na temat „Nadzieje Polaków związane z integracją europejską”.
 • Uczniowie i nauczyciele brali udział w międzynarodowej konferencji w Plon, w Niemczech.
 • dr Jolanta Mol została koorynatorem Baltic Sea Project.
 • Uczniowie wyjechali na międzynarodowe warsztaty ekologiczne do Pori w Finlandii.
 • W liceum zorganizowano wystawę fotografii rodzinnych „Pamiątki serdeczne” oraz wydanie katalogu we współpracy z Muzeum Katowic.
 • Uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Mitingu Pływackim w Niemczech i Francji.

2004

 • W Bibliotece Sląskiej liceum uroczyście obchodziło 10 lecie Fanklubu Jerzego Dudy- Gracza.
 • W szkole odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego, doradców metodycznych i wiceprezydent Katowic K. Siejnej, podsumowujące działalność sportową szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach, (II LO zajęło miejsce I).
 • W liceum zorganizowany został Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, Poezji Niemieckojęzycznej dla szkół ponadgimnazjalnych w regionie.
 • Uczniowie wyjechali na wymianę do Danii.
 • Zakończył się remont boisk szkolnych.

2005

 • Otwarta została klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim (z udziałem ambasadora Hiszpanii).
 • Zakończyła się przebudowa wejścia do szkoły, otwarta została portiernia.
 • Zastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Jerzemu Dudzie- Graczowi.
 • Zakończony został remont basenu.

2006

 • W ramach szkolnego programu Sokrates Comenius pt. „Młodzi ludzie i ich miasta” liceum gościło nauczycieli i uczniów z Portugalii, Niemiec i Włoch.
 • Wbudowana została tablica pamiątkowa poświęcona Patronce liceum Marii Konopnickiej.
 • We wrześniu liceum było współorganizatorem międzynarodowej konferencji The Baltic Sea Project pt. „Diversity and Sustainability”, która odbyła się w Katowicach i Złotym Potoku.
 • Uczniowie uczestniczyli w Euroweek 2006, w Tilburgu, w szkolnej wycieczce do Wielkiej Brytanii.
 • Szkoła gościła hiszpańskich nauczycieli z Alicante, delegacje partnerów programu Sokrates Comenius z Niemiec, Włoch i Portugalii wraz z uczniami.
 • W listopadzie odbył się finał Festiwalu Języka Polskiego oraz Dzień Tolerancji przygotowany przez młodzież liceum.

2007

 • W lutym odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru liceum,
 • Klasa hiszpańska wzięła udział w konkursie teatrów w języku hiszpańskim, uzyskała najwyższą lokatę i w nagrodę wyjechała do Sofii na festiwal międzynarodowy tego konkursu,
 • Odbyły się wycieczki do Porugalii, Wloch i Hiszpanii,
 • We wrześniu odbyło sie pożegnanie dyrektor Marii Szwedy, ktora zrezygnowała z pełnienia tego stanowiska,- obowiązki dyrektora liceum prezydent miasta powierza pani Grażynie Paździorek, dotychczasowej wicedyrektor.,
 • Delegacja uczniów  szkoły w październiku wzięła udział w warsztatach w Ustce na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego w ramach programu UNESCO”Great Volga River Route”.
 • Przedstawiciele uczniów szkoły wraz z mgr Barbarą Stawowczyk i mgr Anastazją Nędzi uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu popiersia profesora Jerzego Dudy – Gracza w plenerowej galerii artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach.
 • II LO było współorganizatorem warsztatów dla nauczycieli polskich szkół biorących udział w The Balic Sea Project na temat Różnorodność biologiczna na terenach przemysłowych Górnego Śląska a zrównoważony rozwój w Regionie Bałtyckim”.
 • W listopadzie delegacja uczniów pod opieką mgr Krystyny Pytlik i mgr Izabeli Arciuch uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Euroweek” w Kalundborgu (Dania). Młodzież przygotowała znakomitą prezentację szkoły, regionu, zwyczajów, kuchni i ludowego tańca.
 • Konkurs na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach wygrywa nauczycielka biologii, koordynator programu The Baltic Sea Project i opiekunka olimpijczyków – dr Jolanta Mol. Swoją funkcję obejmuje 28 stycznia 2008 r.
 • Na początku marca podczas szkolnej wycieczki do Niemiec na Międzynarodowe Targi IT CEBIT 2008 dla klas matematyczno-informatycznych, młodzież zwiedziła Berlin, Hanower i Poczdam.
 • 6 edycja Międzyszkolnej Sesji Matematycznej odbyła się pod hasłem „Matematyka-niewidzialna kultura”
 • Po raz piąty zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka-tradycyjnego pożegnania uczniów klas trzecich przez młodszych kolegów, po raz pierwszy w historii szkoły, dyrektor II LO wręczyła Laur Absolwenta-płaskorzeźbę autorstwa artysty rzeźbiarza, Gerarda Grzywaczyka. Otrzymał go uczeń klasy 3 B-Korneliusz Keller. Laudację wygłosiła wychowawczyni laureata-mgr Krystyna Sojka.
 • Nowym wicedyrektorem II LO została mgr Anastazji Nędzi

2008/09

 • Po raz pierwszy zorganizowano wycieczki integracyjne dla klas pierwszych do Górek Wielkich-w programie przewidziano zwiedzanie muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej, jazdę konną oraz spacer ścieżką edukacyjną na górę Bucze.
 • Europejski Dzień Języków Obcych- uczniowie uczestniczyli w otwartych zajęciach językowych, warsztatach piosenki obcojęzycznej, w pierwszej edycji konkursu „The School Idol” oraz w konkursie z okazji Światowego Dnia Turystyki, dotyczącym zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Przedstawiciele młodzieży pod opieką mgr Anny Richter wzięli udział w debacie zorganizowanej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki (aula Collegium Civitas) na temat- „Rzeczpospolita wielokulturowa i wielojęzyczna-dobrodziejstwo czy obciążenie?”.
 • Święto Edukacji Narodowej początkiem obchodów 60-Lecia Pierwszej Matury w II LO. W uroczystej akademii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz emerytowani nauczyciele szkoły.
 • W październiku odbyły się międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli szkół stowarzyszonych w UNESCO w ramach The Baltic Sea Project – „Śląski region górniczy-wczoraj i dziś -zmiany klimatu”.
 • W listopadzie grupa maturzystów pod kierunkiem dr Agnieszki Litwińskiej-Pruciak i mgr Anny Richter przeszła do drugiego etapu konkursu tanecznego „Studniówka marzeń”, zorganizowanego przez stację telewizyjną TVN. Uczniowie przygotowali film p.t. „Polonez nie musi być nudny” zawierający podstawowe kroki poloneza. Podczas realizacji filmu o szkole przez ekipę TVN, trzecioklasiści zaprezentowali różne gatunki tańca- m. in. klasyczny i latynoamerykański taniec towarzyski, flamenco, hip-hop oraz aqua aerobik.
 • I miejsca w Mistrzostwach Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic w Zwardoniu na „Skalance”; klasyfikacja – kobiety: Zuzanna Górska (1f) (I miejsce), Agnieszka Kasperek (2e) (II miejsce), Filip Marona (0e) (II miejsce), Bartosz Bielski (1f) (III miejsce), Michał Kopeć (1c) (IV miejsce), Roch Sobula (2f) (VIII miejsce); opiekunem drużyny narciarskiej była dr Agnieszka Litwińska-Pruciak;
 • VII edycja Międzyszkolnej Sesji Matematycznej pod hasłem „Liczby rządzą”;
 • Podczas Akademii Ostatniego Dzwonka, Laur Absolwenta 2009 otrzymał z rąk dyr. Jolanty Mol – Paweł Zieliński z klasy dwujęzycznej;
 • W kwietniu odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej. Laureatką I miejsca została Roksana Krotla z II LO;
 • Kolejna wycieczka śladami Światowego Dziedzictwa Kulturowego do Pragi i Paryża (marzec);
 • V Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii. Po raz pierwszy w historii konkursu zwycięstwo odniosła drużyna II LO w składzie Justyna Tomeczek i Natalia Karpacz;
 • Przedstawicielki II LO pod opieką dra Przemysława Raczyńskiego uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji „Lasy-różnorodność biologiczna a rozwój zrównoważony” w Krośnie. Konferencja była częścią programu The Balic Sea Project;
 • W kwietniu – uczniowie klas biologiczno –- chemicznych pod opieką dr Jolanty Mol i mgr. Jacka Pruciaka reprezentowali naszą szkołę na konferencji w Sztokholmie w ramach BSP Project;
 • II LO jest od czerwca sponsorem lemura (lemur catta) ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwierzątko otrzymało imię Julian Konopek;
 • Podczas akademii zakończenia roku szkolnego, dyr. Jolanta Mol po raz pierwszy w historii szkoły wręczyła nagrody dyrektora dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – statuetki sowy oraz laur olimpijski dla najlepszego sportowca II LO. Nagrody otrzymali – Paulina Konca, Jakub Gubała i Mateusz Kiliński, natomiast laur-Arkadiusz Braszczok

2009/10

 • We września przedstawiciele uczniów II LO uczestniczyli w inauguracji I Śląskiego Festiwalu Kreatywności na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;
  3-16 września – zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych odbyły się po raz drugi w Górkach Wielkich;
 • Delegacja II LO wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Urban Ecology In Baltic Sea Region”, zorganizowanej w ramach BSP w Wilnie;
 • W październiku nasza szkoła gościła grupę 28 duńskich uczniów ze szkoły średniej w Kopenhadze;
 • Podczas wielkiej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyr. Jolanta Mol po raz pierwszy w historii szkoły wręczyła Laury Zasłużonego Pedagoga II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej;
 • W październiku nasza szkoła była gospodarzem warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół stowarzyszonych UNESCO w ramach Balic Sea Projekt. Warsztaty odbywały się pod hasłem „Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych a globalne zmiany klimatu”;
 • Dyrektor szkoły, dr Jolanta Mol, otrzymała godność Honorowego Wolontariusza od Kapituły Honorowego Odznaczenia Serduszkiem „Deus Caritas Est”, za prowadzoną przez II LO działalność charytatywną;
  23 listopada klasa 0e pod opieką nauczycieli – hispanistów uczestniczyła w „Spotkaniach z Hiszpanią”, cyklu wykładów zorganizowanych dla licealistów przez Zakład Hispanistyki UŚ w Sosnowcu;
 • W grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie Absolwentek – pierwszych maturzystek II LO z dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami stowarzyszenia „KONOPA”