II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach  informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie:

Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny

„Moja Przychodnia”

ul. PCK

40-043 Katowice

tel: 32 259 51 45

Zakres opieki obejmuje:

1)      świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)      profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.


•      Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.

•      Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy

SPZA „Moja Przychodnia”

ul. PCK

40-043 Katowice

•      Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.

•      Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

•      W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Dokument do pobrania – Zgoda rodzica na objęcie dziecka opieką stomatologiczną