Kryteria punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
wyniki egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego i matematyki
wyniki egzaminu są przeliczane na punkty według zasady: procentowy wynik
z egzaminu x 0,35
70
wynik egzaminu ósmoklasisty
z języka obcego nowożytnego
wynik egzaminu jest przeliczany na punkty według zasady: procentowy wynik
z egzaminu x 0,3
30
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu ósmoklasisty – 100 punktów
oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnychpodlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału1 celujący – 18 pkt bardzo dobry – 17 pkt dobry – 14 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt 72
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 610 max. 18
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej (wstępnej) – próg punktowy: 30 % 40
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów: lingwistycznych, biologiczno – chemicznych i matematycznych  – 200
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (wstępnego)  – 240

1 – najlepsze oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch przedmiotów spośród podanych w tabeli poniżej

Przedmioty punktowane

Oddział Przedmioty punktowane
dwujęzyczny z językiem hiszpańskim (klasa wstępna) język polski matematyka język obcy oraz jeden najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka / WOS
lingwistyczny język polski matematyka język obcy oraz jeden najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka /WOS
biologiczno – chemiczny język polski matematyka dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia
matematyczny język polski matematyka dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia / informatyka