W czwartek, 28 marca, w gościnnych murach Wyższej Szkoły Technicznej odbyła się XVII edycja Regionalnej Sesji Matematycznej. Konferencję otworzył Dyrektor II LO, dr Jacek Pruciak, podkreślając znaczenie nauczania matematyki i korzyści płynące z uprawiania tej dyscypliny wiedzy. Następnie dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Paweł Kostka, w swoim wystąpieniu mówił o zastosowaniach matematyki w praktyce oraz zachęcał młodzież do rozwijania wiedzy matematycznej.

Wykład inauguracyjny na temat Szkoły modernistycznej architekturyBauhausu (1919 – 1933), w stulecie złożenia – wygłosiła dr inż. arch. Barbara Uherek – Bradecka z Wyższej Szkoły Technicznej. Bogaty materiał ilustracyjny dotyczył nie tylko architektury, ale również wzornictwa,
a przykłady obiektów z II połowy XX w. pozwoliły ocenić wpływ Bauhausu na współczesne budownictwo i design.

Następnie przedstawiciel Politechniki Śląskiej, mgr inż. Michał Kręcichwost, w wykładzie Cyberlogopedia pokazał, jak przetransponować mowę na obraz cyfrowy, wykorzystując transformatę Fouriera.

Ostatni wykład, dra Jana Acedańskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego, dotyczył hipotez statystycznych. Wykładowca zaprosił słuchaczy do aktywnego uczestnictwa, zachęcając ich do stawiania hipotez – np. czy częściowo zakryte zdjęcia przedstawiają psy czy koty, kto jest bardziej uzdolniony matematycznie – mężczyźni czy kobiety itp. Następnie wytłumaczył młodzieży, jak zweryfikować postawione hipotezy za pomocą metod statystycznych, wspominając również o krzywej Gaussa i zasługach tego niemieckiego matematyka dla rozwoju statystyki.

Następnym punktem programu był – zgodnie z tradycją – koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II St. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz uczennic II LO.

W kolejnej części konferencji swoje referaty wygłaszali uczniowie – zarówno zaproszeni goście, jak i przedstawiciele naszej szkoły – przedstawiając ciekawe problemy matematyczne – np. związek muzyki z matematyką, wybrane zagadnienia topologii czy geometrii hiperbolicznej.

Ostatnim punktem programu było wręczenie nagród za referaty oraz w konkursie dla uczniów, przygotowanym przez prof. Iwonę Kowalską Matematyka – nie taka straszna, a przeprowadzonym przez prof. Dariusza Glińskiego i podsumowanie konferencji przez wicedyrektor II LO i pomysłodawczynię cyklu spotkań, mgr Anastazję Nędzi.