Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września.

Dokumenty:

wniosek

upoważnienie

oświadczenie ogólne

oświadczenie – praca

zaświadczenie z zakładu pracy