Dokumentacja należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.

Dokumentacja powinna zawierać:

  • podanie (wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji),
  • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów,
  • w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.