UWAGA! Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach 15 – 21 lipca 2016 r. w godzinach pracy sekretariatu.


Oprócz tego prosimy również o dostarczenie wraz z wyżej wymienionymi dokumentami:
– trzech fotografii legitymacyjnych (konieczny opis na odwrocie: imię, nazwisko, adres, PESEL)
– karty zdrowia i bilansu zdrowia ucznia, kserokopii karty szczepień
– oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia
– oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki.


POBIERZ OŚWIADCZENIA: oświadczenia