Przypominamy zakwalifikowanym do przyjęcia do II LO gimnazjalistom, że potwierdzając wolę uczęszczania do naszej szkoły, oprócz oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego), należy również złożyć:

1. trzy fotografie legitymacyjne, opisane na odwrocie imię, nazwisko, PESEL (rozmiar fotografii 30 x 42 mm)

2. kwestionariusz osobowy podpisany przez prawnego opiekuna: wersja doc lub pdf

3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i deklarację wyboru religii/etyki: wersja doc lub pdf

4. bilans zdrowia

 

Dokumenty powyższe może złożyć inna, oprócz kandydata/prawnych opiekunów, osoba, po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia będzie miała miejsce 7 lipca.