PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PODCZAS REKRUTACJI

Jaki będzie w tym roku próg punktowy do II LO?

Progu punktowego nie można wcześniej dokładnie przewidzieć, ponieważ zależy on między innymi od uzyskanych przez uczniów wyników na egzaminie ósmoklasisty w danym roku szkolnym, od liczby kandydatów, od ich osiągnięć w szkole podstawowej, liczby laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także od wyborów preferencji poszczególnych kandydatów. Próg punktowy do poszczególnych oddziałów będzie znany w dniu publikacji listy zakwalifikowanych do szkoły.

Jakie języki obce będą nauczane w II LO?

Pierwszym językiem obcym nowożytnym nauczanym w II LO jest język angielski w zakresie rozszerzonym we wszystkich oddziałach.

W oddziałach lingwistycznych i biologiczno-chemicznych drugim językiem jest język hiszpański lub język niemiecki.

W oddziale matematycznym drugim językiem obcym jest język niemiecki.

Drugi język obcy nowożytny jest realizowany jako kontynuacja ze szkoły podstawowej lub nauczany jest od podstaw dla kandydatów, którzy zaczynają jego naukę od początku.

Co to jest „klasa wstępna” w II LO?

Klasa wstępna to rok przygotowujący do kontynuowania nauki w czteroletnim liceum w klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Ukończenie tej klasy pozwala na osiągnięcie takiego poziomu języka hiszpańskiego, który umożliwi uczniowi w oddziale dwujęzycznym uczestnictwo w zajęciach z literatury hiszpańskiej, geografii Hiszpanii i historii Hiszpanii nauczanych w języku hiszpańskim przez native speakerów (wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii). Ponadto uczniowie klasy dwujęzycznej przez cały cykl kształcenia są przygotowywani do matury hiszpańskiej Titulo de Bachiller organizowanej przez Ambasadę Hiszpanii w Polsce.

Tygodniowa liczba godzin języka hiszpańskiego nauczanego od podstaw w klasie wstępnej wynosi 18 godzin.

Co to jest „sprawdzian predyspozycji językowych” i  „sprawdzian kompetencji językowych”?

Sprawdzian predyspozycji językowych jest formą testu, który sprawdza zdolności do uczenia się języka obcego i jest przeprowadzany w języku polskim.

Sprawdzian kompetencji językowych jest formą testu, który sprawdza poziom znajomości języka obcego.

Czy nauczanie w II LO będzie odbywało się w systemie zmianowym?

Nie, nauczanie w II LO będzie odbywało się w systemie jednozmianowym.

Czy w szkole są szafki dla uczniów?

Tak, każdy uczeń w szkole otrzymuje dla siebie szafkę.

Jakie moje pasje mogę realizować w II LO?

W naszym liceum będziesz mógł:

 1. rozwijać swoje zdolności językowe, badawcze, historyczne, informatyczne, organizacyjne
 2. doskonalić i promować swoje pasje artystyczne (wokalne i instrumentalne, teatralne dla klas dwujęzycznych, taniec tradycyjny, historia sztuki), sportowe (lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, tenis), wolontariackie (Szkolny Klub Wolontariatu)
 3. doskonalić umiejętności związane z samorządnością młodzieżową.

W jakiej klasie mogę się uczyć w II LO?

Absolwentom szkoły podstawowej II LO oferuje następujące profile:

 1. wstępny z językiem hiszpańskim – jeden oddział
 2. lingwistyczny – dwa oddziały
 3. biologiczno-chemiczny – dwa oddziały
 4. matematyczny – dwa oddziały
 5. dwujęzyczny z językiem hiszpańskim dla kandydatów ze znajomością języka hiszpańskiego – jeden oddział

Jakich przedmiotów mogę się uczyć w zakresie rozszerzonym w wybranej klasie w II LO?

Przedmioty w zakresie rozszerzonym w poszczególnych oddziałach:

 1. oddział wstępny (0h) – rozszerzenie z historii albo geografii będzie realizowane od klasy pierwszej
 2. oddział dwujęzyczny (1d) – rozszerzenie z historii albo geografii albo matematyki
 3. pierwszy oddział lingwistyczny (1a1): język polski i historia
 4. drugi oddział lingwistyczny (1a2): geografia i wiedza o społeczeństwie
 5. oddziały biologiczno-chemiczne (1b1 i 1b2): biologia i chemia
 6. pierwszy oddział matematyczny (1c1): matematyka i informatyka
 7. drugi oddział matematyczny:

1 grupa (1c2-fiz): matematyka i fizyka

2 grupa (1c2-geo): matematyka i geografia

Dodatkowo we wszystkich oddziałach (w oddziale dwujęzycznym od pierwszej klasy) język angielski będzie realizowany w zakresie rozszerzonym.

Ile godzin na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym przewiduje się w poszczególnych latach kształcenia?

Oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim 1d i 1h – po klasie wstępnej
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 3 3 4 4
Historia 4 4 4 4
Geografia 3 4 3 2
Język hiszpański 8 9 9 7
Oddział lingwistyczny – 1a1
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 4 5 5 6
Historia 4 4 4 4
Język polski 5 6 7 6
Oddział lingwistyczny – 1a2
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 4 5 5 6
Geografia 3 4 3 2
Wiedza o społeczeństwie 2 3 3 2
Oddział biologiczno – chemiczny – 1b1/1b2
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 4 5 5 4
Biologia 2 4 4 3
Chemia 3 4 4 2
Oddział matematyczny – 1c1
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 4 4 5 5
Matematyka 5 6 6 7
Informatyka 2 4 4 2
Oddział matematyczny – 1c2 (grupa 1c2-fiz i grupa 1c2-geo)
Przedmiot 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa
Język angielski 4 4 5 5
Matematyka 5 6 6 7
Fizyka grupa 1c2-fiz 2 4 5 2
Geografia grupa 1c2-geo 2 5 4 2

Ile punktów otrzymuje się za egzamin ósmoklasisty?

Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022 przyznawane są według zasady:

 1. w celu przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za egzamin ósmoklasisty przez kandydata wynosi 100 pkt.

Jakie przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są punktowane podczas rekrutacji do II LO?

Obowiązkowo punktowane są oceny z języka polskiego i matematyki, a także dwie najlepsze oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej spośród podanych w tabeli:

Oddział Przedmioty punktowane
oddział dwujęzyczny i oddział wstępny
z językiem hiszpańskim
język obcy oraz jeden najlepszy z*: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka / WOS
lingwistyczny język obcy oraz jeden najlepszy z*: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka /WOS
biologiczno – chemiczny dwa najlepsze z*: biologia / chemia / fizyka / geografia
matematyczny dwa najlepsze z*: biologia / chemia / fizyka / geografia / informatyka

* system elektronicznej rekrutacji sam wybierze przedmioty z wyższą oceną

Za jakie osiągnięcia dodatkowe można zdobyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji (oprócz punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i egzamin ósmoklasisty) można otrzymać za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (do 18 pkt.) oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (3 pkt.).

Lista dodatkowych osiągnięć, za które można zdobyć punkty w rekrutacji, jest zawarta w rozporządzeniu MEN:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty na rok szkolny 2020/2021, za które można zdobyć punkty do rekrutacji, znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-rok-szkolny-2020-2021/

Uwaga! Jeżeli osiągnięcia uzyskane przez kandydatów mają zostać uwzględnione podczas rekrutacji, to muszą być wpisane przez wychowawcę na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Jak odbywa się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się poprzez system elektroniczny, a proces rekrutacyjny składa się z 4 etapów:

(należy wypełnić wszystkie dane oraz utworzyć listę preferencji szkół i oddziałów);

 • wydrukować wniosek z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru (pierwsza szkoła na liście preferencji) w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji albo złożyć w systemie rekrutacyjnym jako e-wniosek;
 • po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Obydwie kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył;
 • po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał świadectwa egzaminu ósmoklasisty wraz z dodatkowymi dokumentami, które zostaną podane na stronie szkoły (zdjęcia legitymacyjne, karta medyczna ze szkoły podstawowej, kwestionariusz osobowy itp.)

Co to jest lista preferencji?

Lista preferencji kandydata to lista oddziałów z wybranych szkół, uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.

Ile oddziałów, czyli preferencji, mogę wybrać podczas rekrutacji?

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Katowicach można wybrać 3 szkoły, a ze wskazanych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Czy można wybrać tylko jedną szkołę w systemie rekrutacyjnym?

Tak, można wybrać tylko jedną szkołę w systemie elektronicznej rekrutacji. Jednakże wybór trzech szkół zwiększa szanse na zakwalifikowanie się do szkoły średniej.

Czy podczas ustalania listy preferencji oddziałów z jednej szkoły muszą one następować po sobie?

Nie. Z wybranych 3 szkół można ustalić dowolną listę preferencji (kolejność oddziałów), np. na 1 miejscu klasa matematyczna ze szkoły nr 1,

na 2 miejscu klasa biologiczno-chemiczna ze szkoły nr 2,

na 3 miejscu klasa lingwistyczna ze szkoły nr 2,

na 4 miejscu klasa dwujęzyczna ze szkoły nr 3 itd.

Czy kolejność wyboru szkoły i oddziałów ma znaczenie?

Kolejność wyboru szkoły i oddziałów, czyli utworzona przez kandydata lista preferencji, ma znaczenie. Pierwsze na liście znajdują się oddziały, na których kandydatowi najbardziej zależy (czyli na początku powinna być klasa, na której kandydatowi zależy najbardziej, a na kolejnych, na których zależy mu trochę mniej itd.). System rekrutacyjny w pierwszej kolejności stara się przydzielić kandydata do oddziału wybranego jako pierwsza preferencja, a jeśli ma niewystarczającą liczbę punktów, to stara się umieścić go w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma odpowiednią liczbę punktów do oddziału z pierwszej preferencji, to kolejnych preferencji na liście w ogóle nie sprawdza.

Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów jednocześnie?

Nie. System rekrutacyjny przydziela kandydata tylko i wyłącznie do jednej szkoły, a w niej do jednego oddziału.

Czy jeżeli kandydat nie zakwalifikował się do oddziału z pierwszej preferencji, to ma mniejsze szanse na przydział do oddziału znajdującego się na drugiej preferencji?

Nie, ponieważ przydział kandydata do oddziału odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas procesu rekrutacyjnego.

Jaki dokument należy dostarczyć do szkoły podczas składania wniosku, aby wykazać wielodzietność rodziny kandydata?

W przypadku rodziny wielodzietnej (czyli troje lub więcej dzieci) rodzic kandydata składa oświadczenie o wielodzietności rodziny z adnotacją: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jaki dokument należy dostarczyć do szkoły podczas składania wniosku, aby wykazać samotne wychowywanie kandydata z powodu separacji lub rozwodu?

Należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem z adnotacją: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jaki dokument należy dostarczyć do szkoły podczas składania wniosku, aby wykazać samotne wychowywanie kandydata z powodu zgonu rodzica?

Należy dostarczyć akt zgonu rodzica w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem z adnotacją: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jaki dokument należy dostarczyć do szkoły podczas składania wniosku, aby wykazać samotne wychowywanie kandydata w przypadku, gdy rodzic nigdy nie był w związku małżeńskim, a samotnie wychowuje dziecko?

Należy dostarczyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem z adnotacją „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Czy jest możliwość zmiany preferencji w ostatniej chwili?

Zmiany listy preferencji można dokonać przed złożeniem wniosku w szkole pierwszego wyboru. Natomiast jeżeli wniosek został już dostarczony do szkoły i zaakceptowany w systemie elektronicznej rekrutacji przez komisję rekrutacyjną, to należy skontaktować się z przewodniczącym tej komisji w szkole pierwszego wyboru, aby anulował akceptację podania i wtedy będzie możliwość zmiany listy preferencji. Anulowanie akceptacji podania można dokonać wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodzica kandydata.

Na jakiej stronie internetowej będzie można się zarejestrować w systemie rekrutacji?

Jest to strona:
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Zalety naszego liceum 🙂

wysoka jakość kształcenia – złota tarcza w rankingu Perspektyw, najlepsza szkoła z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce

stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego

sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach

kompetentna i doskonaląca się kadra pedagogów

nauczyciele to doświadczeni egzaminatorzy maturalni

kultywowanie tradycji szkoły

stała współpraca z regionalnymi uczelniami oraz instytucjami

nauka na jedną zmianę

e-legitymacje

opieka pedagoga szkolnego

radiowęzeł

monitoring szkolny

lokalizacja szkoły w centrum miasta blisko dworca PKP, przystanków autobusowych i tramwajowych

park obok szkoły