Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w czasie pobytu w szkole. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.nasza-szkola.pl w zakładce dokumenty. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na boisku szkolnym.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie lub zaktualizowanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. 
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19. 
 3. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 4. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. 
 5. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on dopuszczony do zajęć, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka i kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury u ucznia, u którego zauważono niepokojące objawy związane z COVID-19.
 7. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa poza salami dydaktycznymi. 
 8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 9. W szkole obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad dystansu społecznego.
 10. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 11. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania zakażeniu można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Jacek Pruciak