Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pod hasłem

Śląsk – moja mała Ojczyzna. Strofy na 100-lecie Powstań Śląskich”

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

2. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza związanego ściśle z tematem konkursu „Śląsk – moja mała Ojczyzna. Strofy na 100-lecie Powstań Śląskich|”. Uwzględnia on szeroko pojętą miłość i przywiązanie do regionu/miasta, walkę o niepodległość ziemi śląskiej, patriotyzm, historię imiennych i bezimiennych bohaterów Powstań oraz inne wątki związane z powyższym tematem.

3. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką i dowolnej objętości.

4. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, samodzielnie napisane, nigdzie niepublikowane i nienagradzane.

5. Utwór należy wydrukować w formacie A-4, w dwóch egzemplarzach. Konkursowy tekst powinien być opatrzony indywidualnym godłem lub pseudonimem. Kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasę należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem lub pseudonimem. Taki zestaw proszę dostarczyć do prof. Beaty Skwary do biblioteki szkolnej. Kopery z danymi zostaną otwarte po rozstrzygnięciu konkursu.

6. Osoby przystępujące do konkursu automatycznie wyrażają zgodę zarówno na wykorzystanie wiersza na potrzeby szkoły, jak i jego druk. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo zgodę na publikację podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

7. Konkurs trwa od 15 listopada do 16 grudnia 2019 roku.

8. Wiersze przyniesione po terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Organizator powoła Jury w celu wyłonienia najlepszych prac. W jego skład będą wchodzili: przedstawiciel Dyrekcji szkoły, poloniści oraz organizator.

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po feriach zimowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!