Uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do udziału w

V REGIONALNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM DLA GIMNAZJALISTÓW

DICTATION DICTADO DIKTAT DYKTANDO

który odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej w Katowicach

26 LUTEGO 2015 r. godz. 10.00

 

PATRONAT HONOROWY:
ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
PREZYDENT MIASTA KATOWICE (przeczytaj pismo przewodnie: Dyktando_Patronat Prezydenta Miasta)
FUNDACJA IM. KRYSTYNY BOCHENEK

 

 

PATRONAT MEDIALNY:
DZIENNIK ZACHODNI
RADIO KATOWICE
RADIO ESKA

Program
V Regionalnego Konkursu Ortograficznego
dla gimnazjalistów

8.30 – 09.30 Rejestracja uczestników konkursu
9.00 Spotkanie Dyrektora Liceum z nauczycielami – opiekunami gimnazjalistów
9.50 Zajęcie miejsc na sali gimnastycznej przez gości oraz uczestników konkursu
10.00 Uroczyste rozpoczęcie konkursu
10.30 – 11.30 Konkurs ortograficzny z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i polskiego
11.30 – 11.45 Przerwa na posiłek, zwiedzanie szkoły
11.50 – 12.35 Udział w lekcjach otwartych
12.45 Ogłoszenie wyników konkursu (w razie potrzeby dogrywka). Wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań

 

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

DYKTANDO REGULAMIN 2015

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonej karcie
w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2015

Cel konkursu:
Celem konkursu jest motywowanie uczniów szkół gimnazjalnych do rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych, w szczególności w zakresie znajomości ortografii języka polskiego i języków obcych nowożytnych.

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, telefon: 32 2517- 334, e-mail: biuro@nasza-szkola.pl, www.nasza-szkola.pl

Warunki konkursu:

1. Konkurs ortograficzny z języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Warunkiem udziału jest napisanie dwóch wybranych przez uczestnika konkursu z czterech możliwych dyktand. Karty konkursowe zawierają dyktanda w następujących językach: polskim, angielskim, hiszpańskim lub niemieckim.
3. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje test ortograficzny złożony z 2 zadań. Każde zadanie jest w jednym z wyżej wymienionych języków. Uczestnik wybiera 2 dyktanda. Wybór podaje na karcie zgłoszenia.
4. Konkurs składa się tylko z jednego etapu. Dopuszcza się eliminacje na szczeblu szkolnym zorganizowane przez nauczycieli gimnazjum w szkole macierzystej. Każda szkoła może być reprezentowana przez 1-6 uczniów.
5. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników, ich opiekunów lub nauczycieli.
6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej przed wejściem na salę.
7. Zespoły uczniów stawiają się do konkursu pod opieką nauczycieli prowadzących

Zasady:

1. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw złożony z dwóch wybranych przez siebie dyktand.
2. Każde dyktando jest podane w formie wydruku z lukami do wypełnienia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wyraźnego uzupełnienia luk. Niewyraźne uzupełnienia będą traktowane na niekorzyść piszącego.
4. Dogrywka:

W przypadku, gdy najlepszych dyktand w danym języku będzie więcej niż jedno przewidywana jest dogrywka. Dogrywka polegać będzie na pisaniu pojedynczych słów dyktowanych przez członka Komisji. Wygrywa osoba, która nie popełni błędu.

Miejsce i termin konkursu:

Konkurs odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice. Termin: 26 lutego 2015 roku, godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godziny 8.30. Przewidywany czas rozwiązywania zadań konkursowych: 60 minut.

Kryteria oceny:

Zadania ocenia jury powołane przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Poprawność rozwiązanych przez uczestników zadań ortograficznych ustalana jest ostatecznie na podstawie: język polski „Wielki słownik ortograficzny PWN”, język angielski PWN OXFORD „Wielki słownik angielsko – polski, polsko – angielski” pod red. dr hab. Jadwigi Linde – Usiekiewicz, język hiszpański Real Academia Espanola 2001 „Diccionario de la lengua espanola” Madrid: Espasa Calpe, język niemiecki „Duden – Deutsches Universalwörterbuch”.

Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia uczniów chętnych do udziału w konkursie przesyłają nauczyciele języka polskiego lub języków obcych danej szkoły gimnazjalnej w formie elektronicznej na adres biuro@nasza-szkola.pl. Zgłoszenia z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły należy również przesyłać pocztą tradycyjną na adres II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.
2. Termin zgłoszenia upływa 20 lutego 2015 roku.
3. Wzór zgłoszenia podaje załącznik.

Nagrody:
1. Nagrodzonezostaną najlepiej napisane dyktanda w każdym z wyżej wymienionych języków.
Przewiduje się 12 nagród za zajęcie I, II i III miejsca (po trzy nagrody w każdym z czterech języków). Typ nagród: sprzęt elektroniczny, książki, słowniki
2. Uczestnicy, którzy rozwiążąobydwa dyktanda na conajmniej 90% oraz najmłodszy uczestnik otrzymają nagrody specjalne.
3. Wszystkie szkoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. Opiekunowie zawodników otrzymają pisemne podziękowanie.
4. Laureatami konkursu zostaje 12 najlepszych nagrodzonych uczniów (zdobywcy I, II i III miejsca). Finalistami konkursu zostają uczniowie, którzy po etapie pisemnym dostają się do dogrywki w finale. Laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenie laureata lub finalisty regionalnego konkursu ortograficznego, które upoważnia do uzyskania punktów dodatkowych podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Przepisy Ogólne :
1. Każdą szkołę mogąreprezentować uczniowie należący do różnych opiekunów
2. Jeden uczeń może mieć 2 opiekunów
3. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy
4. Rejestracja zespołów zostaje zakończona o godz. 9.30
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26 lutego 2015 roku
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania imprezy oraz wykorzystania zgromadzonych materiałów w mediach bez wypłacania honorariów.
7. Szczegółowy Program Konkursu zostanie podany na stronie internetowej naszego Liceum w dniu 23 lutego 2015 r.