Kandydaci będący absolwentami gimnazjum składają następujące dokumenty:


1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. kserokopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej lub laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty

4. kwestionariusz kandydata (formularz do pobrania: oddział lingwistyczny, oddział biologiczno-chemiczny, oddział matematyczny, oddział dwujęzyczny)

5. 3 zdjęcia legitymacyjne w formacie 30×42 mm (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, numer PESEL)

6. karta zdrowia (z gimnazjum)