Kryteria punktacji dla absolwentów gimnazjum

Kryterium Zasady punktowania Liczba punktów do uzyskania
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
wyniki egzaminu są przeliczane na punkty według zasady: procentowy wynik z każdego
egzaminu x 0,2
100
Oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału1 celujący – 18 pkt bardzo dobry – 17 pkt dobry – 14 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt 72
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 586 max. 18
Świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem
7
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów
Wynik sprawdzianu kompetencji językowych – próg punktowy: 30 % 40
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do  oddziałów: lingwistycznych, biologiczno – chemicznych i matematycznych  – 200
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (wstępnego)  – 240

1 – najlepsze oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z dwóch przedmiotów spośród podanych w tabeli poniżej

Przedmioty punktowane

Oddział Przedmioty punktowane
dwujęzyczny z językiem hiszpańskim język polski matematyka język obcy oraz jeden najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka / WOS
lingwistyczny język polski matematyka język obcy oraz jeden najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka /WOS
biologiczno – chemiczny język polski matematyka dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia
matematyczny język polski matematyka dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia / informatyka