1. Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Do II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach przyjmowani będą kandydaci począwszy od maksymalnej liczby punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Do II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej i jednocześnie do każdego innego oddziału.
 4. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
 5. W procesie rekrutacji, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami)
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
  3. kandydaci mający wyższą ocenę zachowania
  4. kolejne kryteria uzależnione są od specyfiki oddziału i znajdują się w opisach poszczególnych klas umieszczonych w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa/zaświadczenia uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 7. Potwierdzając wolę uczęszczania do II Liceum w Katowicach, należy również złożyć:
  1. trzy fotografie legitymacyjne, opisane na odwrocie imię, nazwisko, PESEL (rozmiar fotografii 30 x 42 mm)
  2. kwestionariusz osobowy podpisany przez prawnego opiekuna: wersja doc lub pdf
  3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i deklarację wyboru religii/etyki: wersja doc lub pdf
  4. bilans zdrowia
 8. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają decyzje ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty.