Regulamin rekrutacji

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów gimnazjum

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I na rok szkolny 2019/2020.
 3. Ustawa Prawo Oświatowe dnia 14 grudnia 2016 r.

Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  Marii Konopnickiej w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  Marii Konopnickiej w Katowicach jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.
 3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej na podbudowie gimnazjum może ubiegać się
  o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, które należy wpisać w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej. Kandydatów do tego oddziału obowiązuje przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych
  z języka hiszpańskiego.
 5. Kandydat wprowadza podanie przez system rekrutacji elektronicznej oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 6. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału II Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów w rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 8. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły w terminie określonym
  w harmonogramie rekrutacji potwierdza wolę uczęszczania do liceum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także innych wymaganych przez szkołę dokumentów. Nie dostarczenie przez kandydata w określonym terminie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne
  z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. Wyniki rekrutacji ogłasza  się poprzez wywieszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną
  w trakcie rekrutacji dokumentację. W wyniku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).
 11. Przydział uczniów przyjętych do oddziałów nastąpi po zakończeniu rekrutacji zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu sierpnia 2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w szkole.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach z siedzibą przy ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel.32/ 251 73 34, adres e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32 / 606-13-23.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. c) e) oraz f) RODO oraz Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań placówki określonych przepisami prawa oświatowego zwłaszcza w zakresie rekrutacji do szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji placówki.
 5. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji przez administratora jego obowiązków prawnych lub zadań publicznych, w innych przypadkach może być dobrowolne.
 6. Niepodanie danych skutkować może niemożliwością realizacji przez administratora jego zadań w tym zwłaszcza przyjęcia do szkoły i świadczenia przez administratora usług.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane przez okres uczęszczania ucznia do szkoły zaś w przypadku uczniów nieprzyjętych przez okres roku chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego; dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, chyba że cel, dla którego została odebrana został zrealizowany.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 12. Zasady przetwarzania Państwa danych gromadzonych w ramach rejestracji obrazu na terenie placówki (monitoring wizyjny) określone zostały odrębnie przez administratora.