Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR. 110.1.2. 2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
 3. Ustawa Prawo Oświatowe dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Kryteria rekrutacji:

 1. Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. Marii Konopnickiej w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.
 3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej na podbudowie gimnazjum może ubiegać się
  o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, które należy wpisać w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 4. Do II LO kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej. Kandydatów do tego oddziału obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego.
 5. Kandydat wprowadza podanie przez system rekrutacji elektronicznej oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 6. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału II LO w kolejności zgodnej
  z sumą uzyskanych punktów w rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 8. Rodzic osoby zakwalifikowanej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji potwierdza wolę uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także innych wymaganych przez szkołę dokumentów.
 9. Wyniki rekrutacji ogłasza  się poprzez wywieszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do II LO.
 10. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną
  w trakcie rekrutacji dokumentację.
 11. W sprawach nie ujętych regulaminie zastosowanie mają decyzje ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty.