Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych) na rok szkolny 2018/2019:

Termin – 2018 r.
Wydarzenie
Od
Do
18 maja18 czerwca, do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin nie dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
18 maja4 czerwca, do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, dotyczącymi: szkoły sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi.
6 czerwca, godz. 10.00Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
do 15 czerwca, do 10.00Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Informacje o wynikach nie będą udzielane telefonicznie ani przy użyciu poczty elektronicznej.
22 czerwca26 czerwca
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6 lipca, do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6 lipca12 lipcaPotwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Odbiór oryginałów dokumentów będzie miał miejsce od godz. 9.00 do godz. 15.00.
13 lipca, do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.