spacer
spacer

Biblioteka

Biblioteka (...) jest niezgłębiona jak prawda, która w niej gości, zwodnicza, jak kłamstwa, które są jej powierzone. Labirynt duchowy, ale również labirynt ziemski...
Umberto Eco: Imię róży

spacer
header
Menu główne
O bibliotece
Zbiory
Aktualności
Informacje maturalne
Linki
Biblioteka hiszpańska
Szukaj
Administracja
 
O bibliotece arrow O bibliotece arrow Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej PDF Drukuj
Napisał Beata Skwara   
wtorek, 10 styczeń 2006
 REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Rozdział I 
Zadania biblioteki. 
§1.Biblioteka szkolna jest:
1)  Interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której
uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) Ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) Ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
§2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno -prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej. §3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe
i pracę twórczą.
 
Rozdział II 
Organizacja biblioteki. 
§1.Nadzór.
1) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
a)Zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
b)Zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych;                                           
c)Umożliwia im warunki do doskonalenia zawodowego;
d)Zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki;
e)Zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli -bibliotekarzy;
f)Wyznacza w planie lekcji godziny do prowadzenia zajęć
z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
g)Inspiruje i kontroluje współpracę Grona Pedagogicznego
z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej
i informacyjnej w szkole;
h)Zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;
i)W porozumieniu z bibliotekarzami zatwierdza tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
j)Hospituje i ocenia pracę biblioteki.
§2. Zbiory.
1) Biblioteka gromadzi następujące materiały:
a) Wydawnictwa informacyjne – encyklopedie i słowniki;
b) Programy nauczania dla nauczycieli;
c) Lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego;
d) Literaturę popularnonaukową i naukową;
e) Beletrystykę pozalekturową;
f) Wydawnictwa albumowe;
g) Prasę dla uczniów i nauczycieli;
h) Inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania (np. teksty źródłowe);
i) Wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania;
j) Dokumenty audiowizualne;
k) Edukacyjne programy komputerowe;
l) Dokumenty szkolne (regulaminy, statuty i inne) oraz akty prawne regulujące pracę szkoły;
ł) Kroniki i wydawnictwa szkolne.
§3. Finansowanie wydatków.
1) Wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły;
2) Zbiory biblioteki mogą być wzbogacane dzięki dotacjom ofiarodawców;
§4. Czas pracy biblioteki.
1) Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku.
2) Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dni zajęć przed początkiem lekcji, w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
a) Szczegółowe informacje na temat godzin pracy biblioteki są dostępne dla użytkowników przy wejściu i w sekretariacie szkoły.
3) Dopuszcza się ograniczenie czasu udostępniania zbiorów lub czasowe zamknięcie wypożyczalni dla użytkowników biblioteki

w wypadku:
a) Przeprowadzania skontrum;                 
b) Dokonywania zakupów i opracowania zbiorów;
c) Konserwacji zbiorów;d) Sporządzania protokołu wycofań;
e) Uczestnictwa bibliotekarzy w zebraniach, konferencjach lub  warsztatach doskonalących.  
Rozdział III 
Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza. 
§1. Praca pedagogiczna.
1)
Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:
a) Udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni i pracowni audiowizualnej;
b) Prowadzić działalność informacyjną: słowną i wizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa; 
c) Udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
d) Prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek
i na inne tematy (np. zainteresowań, wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się);
e) Prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego
i informacyjnego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie;
f) Organizować pracę zespołu uczniów (koła przyjaciół biblioteki) współpracującego z biblioteką;
§2. Współpraca z Radą Pedagogiczną, sekretariatem szkoły oraz środowiskiem lokalnym.
1)Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany:
a)Współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów
i opiekunami organizacji i kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia oraz współuczestniczyć w realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
b)Współpracować z wychowawcami klas przy organizowaniu wycieczek do innych ośrodków informacji (np.Biblioteki Śląskiej);
c)Współpracować z nauczycielami przedmiotów przy gromadzeniu
i selekcji zbiorów;
d)Współpracować z wychowawcami klas przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone;
e) Informować nauczycieli i innych użytkowników biblioteki
o nowych nabytkach (ogłoszenia, prezentacje, strona internetowa szkoły);
f) Brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
g) Współpracować z sekretariatem szkoły w zakresie gromadzenia czasopism i dokumentów szkolnych;
h) Współpracować ze środowiskiem lokalnym – bibliotekami i ośrodkami kultury.
§3. Prace organizacyjno-techniczne.
1) Nauczyciel-bibliotekarz jest obowiązany:
a) Przedkładać dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki
w terminie ustalonym przez dyrektora;
b) Troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
c) Gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i przeprowadzać ich selekcję;
d) Prowadzić ewidencję zbiorów;
e) Opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne);
f) Prowadzić konserwację zbiorów;
g) Organizować warsztat działalności informacyjnej;
h) Prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną, indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów oraz we wskazanym terminie przedstawiać je dyrektorowi szkoły;
i) Planować pracę (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych);
j) Składać dyrektorowi szkoły semestralne i roczne sprawozdanie
z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
k) Doskonalić warsztat swojej pracy.
l) Nadzorować wykorzystanie komputerów i łącza internetowego
w bibliotece.
  
Rozdział IV 
Prawa i obowiązki czytelników. 
§1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
§2.Z biblioteki mogą korzystać:
1) Uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
2) Nauczyciele;
3) Inni pracownicy szkoły;
4) Rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów;
§3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
§4. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki (czasopisma) na 4 tygodnie.
1) W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć
lub zwiększyć liczbę wypożyczeń(np. dla olimpijczyków),a także prolongować termin zwrotu.
§5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
§6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić 5-krotną antykwaryczną wartość zagubionej książki lub innego dokumentu, jeżeli nie są one dostępne na rynku księgarskim.
§7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
§8. Czytelnicy opuszczający szkołę(pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
z biblioteki.
§9. Indywidualne korzystanie z komputerów i łącza internetowego
w bibliotece szkolnej jest możliwe pod następującymi warunkami:
1) Uczniowie mogą korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym
od zajęć lekcyjnych;
2) Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konfiguracji pulpitu
i innych elementach systemu;
3) Nie wolno instalować na komputerach bibliotecznych własnych programów.
4) W wypadku dużej ilości chętnych limit czasowy korzystania
z komputera wynosi 20 min.
5) Komputery biblioteczne służą do celów edukacyjnych.  
Ostatnia aktualizacja ( środa, 05 marzec 2008 )
< Poprzedni
spacer

 

Administartor: Bartek Czerwiński & Beata Skwara
Mambo powered by MamboPL.com Team Edited by bwn
spacer